Chính sách và quy định chung

Điều khoản dịch vụ

TỔNG QUAN 

Trang web này được điều hành bởi Bách Hóa Dược. Trong suốt trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến việc tuân theo. Bách Hóa Dược cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, có điều kiện khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây. 

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung đó được tham chiếu ở đây và / hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là đề nghị, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản dịch vụ này.

Mọi tính năng hoặc công cụ mới được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng thông tin cập nhật và / hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó. 

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Google Cloud. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. 

PHẦN 1 – ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn hoặc bạn đủ tuổi ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ nào của bạn sử dụng trang web này. 

Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào hoặc bạn có thể, trong việc sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền). 

Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi-rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại. 

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay các Dịch vụ của bạn. 

PHẦN 2 – ĐIỀU KIỆN CHUNG 

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng. 

Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi . 

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này. 

MỤC 3 – CHÍNH XÁC, HOÀN THÀNH VÀ THỜI GIAN THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc được sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo thông tin chính xác, chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này đều có nguy cơ của riêng bạn. 

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi. 

MỤC 4 – SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo. 

Chúng tôi bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung nào của Dịch vụ) mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng dịch vụ nào. 

MỤC 5 – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có) 

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác. 

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều bị vô hiệu khi bị cấm.

Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác do bạn mua hoặc đạt được sẽ đáp ứng kỳ vọng của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa. 

MỤC 6 – BẢO MẬT THANH TOÁN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, cho mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với địa chỉ e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, có vẻ như được đặt bởi đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn nếu cần. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách trả lại của chúng tôi. 

PHẦN 7 – CÁC CÔNG CỤ TÙY CHỌN 

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát nào cũng như không có đầu vào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “như” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba. 

Việc sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web hoàn toàn chịu rủi ro và bạn phải đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan. 

Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này. 

MỤC 8 – LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba. 

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét kỹ các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba. 

MỤC 9 – GÓP Ý NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC ĐĂNG KÝ KHÁC

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số nội dung cụ thể (ví dụ như các bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, bằng thư bưu điện hoặc (chung, ‘bình luận’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất kỳ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ phương tiện nào mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không chịu trách nhiệm (1) để duy trì bất kỳ ý kiến ​​nào trong sự tự tin; (2) để bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) để trả lời bất kỳ bình luận nào.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo ý mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản đối hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này .

Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, cá tính hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả vờ là một người nào đó không phải là chính bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn thực hiện và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhận xét nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng. 

MỤC 10 – THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi. 

MỤC 11 – L ERI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ LỜI CẢM ƠN 

Thỉnh thoảng có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có chứa lỗi đánh máy, thiếu chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá, khuyến mại, ưu đãi, phí giao hàng, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan không chính xác bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (bao gồm sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá cả, trừ khi được luật pháp yêu cầu. Không cần cập nhật hoặc cập nhật ngày tháng cụ thể được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật. 

MỤC 12 – ƯU ĐÃI SỬ DỤNG

Ngoài các lệnh cấm khác như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web: (a) vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật pháp hoặc luật pháp địa phương, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, sỉ nhục, tổn hại, phỉ báng, vu khống, xúi giục, hăm dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi tác, quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác hoặc sẽ được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, hoặc scrape; (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào. (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào. (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

PHẦN 13 – KHUYẾN CÁO BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. 

Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy. 

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong một khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ là (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) cung cấp ‘nguyên trạng’ và ‘có sẵn’ cho bạn sử dụng, không có bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc điều kiện nào ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán hàng, chất lượng thương mại, tập thể dục cho mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và không vi phạm.

được truyền đi, hoặc được cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, trong các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được luật pháp cho phép.

PHẦN 14 – KIỂM TRA

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ bí mật vô hại và cha mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, nhân viên, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi. yêu cầu, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện hoặc phát sinh do bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền của bên thứ ba nào. 

MỤC 15 – TỔNG QUAN

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, không có giá trị hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép và phần không thể thi hành được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản này Dịch vụ, việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác. 

MỤC 16 – CHẤM DỨT 

Các nghĩa vụ và nghĩa vụ của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại khi chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi. 

Nếu trong phán quyết duy nhất của chúng tôi bạn thất bại, hoặc chúng tôi nghi ngờ bạn đã thất bại, tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đến và kể cả ngày chấm dứt; và / hoặc tương ứng có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ). 

MỤC 17 – HỢP ĐỒNG TOÀN BỘ 

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn. , cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ). 

Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc diễn giải các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được hiểu là bên soạn thảo. 

MỤC 18 – LUẬT CHÍNH PHỦ 

Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt mà theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của  

PHẦN 19 – THAY ĐỔI ĐẾN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này. 

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng thông tin cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này cấu thành việc chấp nhận những thay đổi đó. 

MỤC 20 – THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ sẽ được gửi cho chúng tôi tại bachhoaduocvn@gmail.com